Какво правим


Оценка на компании, дялове в дружества и стартиращи бизнеси

Определянето на справедливата стойност на всяко предприятие е сложен и отнемащ време процес. Въпреки това тази стойност се използва при определянето на цената на дадено търговско предприятие или на отделни дялове от собствения му капитал. Финансовите институции използват професионални оценки, за да определят размера на кредита, който може да бъде отпуснат на дадено предприятие. В съдебната система се използват при определяне размера на съдебните обезщетения. Чрез тях инвеститорите оценяват работата на ръководството на предприятието и определят цената, която биха платили за придобиване на дялове от дружеството. Оценка се изисква също, за да се отговори на различни счетоводни и данъчни разпоредби.
Ние сме специализирани в оценяването на търговски дружества, професионални практики и дялове на съдружници. Извършваме конфеденциални бизнес оценки за собственици на компании, както и за техни консултанти, за цели като управление на личното богатство, при извършване на сделки със собствеността, както и при съдебни дела. Нашите клиентите са представители на промишлеността и търговията, както и на редица професионални практики. Предоставяме услуги по оценка на бизнес активи, като оценки на машини, оборудване, инвентар и недвижими имоти.


Оценка и анализ на частен дълг

При модела за оценка на собствения капитал, стойността на собствения капитал на предприятието се изчислява, като от стойността на предприятието се извадят на задълженията му. В този случай, оценката на дълга се превръща в съществен компонент при намирането на стойността на собствения капитал на предприятието. Дългът на дружеството се оценява чрез определяне на възнагражденията, които кредиторите биха получили в бъдеще, като се вземе предвид рискът от фалит на предприятието. Ние изчисляваме кредитния риск на контрагента, като предвиждаме вероятността от неизпълнение на задължението, както и размера на сумите, който кредиторите биха могли да възстановят в случай на фалит.


Анализ на инвестиции в недвижими имоти

Ние имаме значителен опит в областта на недвижимите имоти, придобит от участието ни в различни проекти по тяхното реализиране, което ни дава възможност да извършваме цялостни оценки, анализи и предпроектни проучвания за нови или текущи инвестиции. Въпреки това, поради непредсказуемостта на множество променливи разходни величини, които влияят върху крайната норма на възвръщаемост на инвестицията, детерминистичните модели не са подходящи за вземане на инвестиционно решение. Ние използваме компютърен софтуер за моделиране на бъдещата вариация на най-значимите променливи, от които зависи крайният изход на проекта.  Така моделираме вероятността за успех на инвестицията още в много ранен етап.


Финансово управление на компании

Често малките или средно-голями организации стават твърде сложни, за да бъдат управлявани от един мениджър или собственик. Това е моментът, при който се появява нуждата от по-задълбочено и професионално финансово планиране за нуждите на растежа и по-нататъшното развитие. Нашите услуги включват:

  • Разработване на годишен бюджет
  • Модели за рентабилност при производството на продукти и услуги
  • Планиране на паричните потоци
  • Вземане на решения за нови инвестиции; анализ на рентабилноста посредством симулационен софтуер
  • Оценка на реални опции при нови инвестиционни проекти
  • Капиталово бюджетиране и вземане на финансови решения
  • Оптимизиране на капиталовата структура и размера на дълга
  • Изчисляване на среднопретеглената цена на капитала на дружеството
  • Представяне на интересите на клиента при преговорите с банки и финансови институции
  • Действия в ролята на независим директор в различни бордове, с цел намаляване конфликтите на интереси